Setujukah Kamu Jika Harga Rokok Naik Jadi Rp 70 Ribu?

Setujukah Kamu Jika Harga Rokok Naik Jadi Rp 70 Ribu?